גיליון 5 - מודיעין לאומי אזרחי: גישות ורעיונות ליישום בישראל – יוני 2020

הגיליון החמישי של כתב העת, שהינו יוזמה משותפת של המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין ושל משרד המודיעין, מפנה את הזרקור לעבר המודיעין הלאומי האזרחי, שהינו בדרך כלל בשולי העיסוק של קהילת המודיעין. נוכח משבר הקורונה דומה שרבים מבינים שהמודיעין יכול וצריך לתרום בסוגיות שאינן רק ביטחוניות.השאלה שעומדת במוקד הגיליון היא באיזו מידה נידרש שינוי בקהילת המודיעין בכדי לתת מענה לסוגיות אלו או שפיתוח ידע זה הינו באחריות המשרדים הרלוונטיים. במסגרת הפרויקט נטלו חלק חוקרי המכון לחקר המתודולוגיה לצד אנשי קהילת המודיעין ומומחים בנושאים שונים כמו רפואה, אנרגיה וכלכלה.
קרא עוד

מאמר 1 גיליון 5 – צורכי המידע והידע של מדינת ישראל בתחומי עניין אזרחיים / עופר גוטרמן

הטענה המרכזית של כותב המאמר הינה כי משבר הקורונה המחיש באופן דרמטי את הפער ההולך ומתרחב בין צורכי הדרג המדיני למידע על סוגיות אסטרטגיות אזרחיות החורגות מהממד הביטחוני-צבאי, לבין היכולת של הממסד המודיעיני לספק צרכים אלו. לאחר סקירה נרחבת של תחומי המידע בהם עוסק המודיעין, מוצעות שתי חלופות אפשריות לגישור על הפער מבחינת תחום האחריות של קהילת המודיעין.
קרא עוד

מאמר 2 גיליון 5 – שילוב המודיעין במשרדי ממשלה אזרחיים בישראל ובעולם / נעם אלון

המאמר עוסק ברעיון של שילוב פרקטיקות וכלים מודיעיניים בתהליכי קבלת החלטות אזרחיות ברמה האסטרטגית בישראל ובעולם. החלק הראשון עוסק בניתוח האלמנטים המודיעיניים המשולבים בתהליכי קבלת ההחלטות במסגרת משרדי הממשלה. החלק השני מנתח את השילוב של המודיעין בתהליכים האסטרטגיים האזרחיים באמצעות חמישה מקרי מבחן מהעולם. החלק השלישי עוסק בתהליכים האסטרטגיים המתקיימים בישראל. סיכום המאמר אורז הבנות אלה כדי להצביע על הפוטנציאל שהמודיעין יכול לספק למעצבי האסטרטגיה בישראל כדי לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות.
קרא עוד

מאמר 3 גיליון 5– תכנון לאומי, התמונה הגדולה וסריקת האופק / ויקטור ישראל

כותב המאמר טוען כי על מנת להקטין את הסיכויים למשברים והפתעות לארגון, הערכת מצב אסטרטגית בכל תחום לאומי צריכה לכלול הבנה של "התמונה הגדולה", שמאפייניה המובנים הם ידע מתחומים שבמרביתם הארגון אינו מתעניין בשגרה. בנוסף, על הארגון לעמוד על הזיקות בין התמונה הגדולה לבין "תמונת המצב" התחומית של הארגון. לצד אלו, המציאות המשתנה ואי הוודאות מגבירת את הסיכוי למשברים ולהפתעות ולכן מוצע השימוש במנגנון "סריקת האופק".
קרא עוד

מאמר 4 גיליון 5 – דסק מודיעין אזרחי לאומי במשרד המודיעין / גיל הורביץ

לפי הטענה המרכזית של כותב המאמר בהתמודדות של מקבלי ההחלטות בזירה הציבורית האזרחית עם אתגרים, הגם שבדרך כלל אינם קשורים לאויב או יריב, הם יכולים ונדרשים להסתייע במתודות שפותחו במשך שנים במודיעין הצבאי-ביטחוני. על בסיס טענה זו, מוצגת במאמר התפיסה וההתארגנות המערכתית שאותה מקדם משרד המודיעין בשנתיים האחרונות לפיתוח העיסוק המודיעיני-מחקרי בסוגיות אזרחיות לטובת סיוע בקבלת החלטות ברמה הלאומית.
קרא עוד

מאמר 5 גיליון 5 – המודיעין האפידמי בשירות בריאות הציבור – הקורונה כמקרה בוחן / קובי מורן-גלעד ולייה מורן-גלעד

מגפת הקורונה היא עדות מובהקת לחשיבות המכרעת שיש למודיעין אפידמי למניעה ומזעור של ההשלכות החמורות שעלולות להיות למגפות על בריאות הציבור ועל הביטחון הלאומי על כל מרכיביו. מטרת נייר זה היא להצביע על מרכיבי המודיעין האפידמי טרם, בזמן ואחרי המגפה, להציג תפישות וכלים רלוונטיים לאיסוף ה"מודיעין האפידמי", גיבוש תרחישים וביצוע הערכת מצב של אירועים אפידמיים, ולהמליץ על צעדים למימוש יעדי מודיעין זה.
קרא עוד

מאמר 6 גיליון 5 – התרעה על פרוץ מגפה אינה שאלה מודיעינית / אלון ששון

מחבר המאמר טוען כי העיסוק בקורונה בכלל, ובשאלת ההתרעה בפרט, לא צריך להיות מוגדר כחלק מהמושג מודיעין. עם זאת, הוא טוען שלמגפה יש השלכות גם על ארגוני המודיעין וגם על עבודתם.
קרא עוד

מאמר 7 גיליון 5 – אתגרי הצמיחה לטווח ארוך בישראל / שמואל אבן

מאמר זה בוחן אתגרים לצמיחה של התוצר בישראל הן מנקודת מבט אסטרטגית והן מזו של "מודיעין לאומי אזרחי". בחלק הראשון של המאמר מוצגים רקע מושגי, האחריות הממלכתית לצמיחה, מחקר הצמיחה, נקודת מבט של "מודיעין לאומי אזרחי" והשוואה בין-לאומית. בחלק השני מוצגים עשרה אתגרים לצמיחה בישראל, תוך ציון סוגי המידע העשויים לסייע לקידום הצמיחה.
קרא עוד

מאמר 8 גיליון 5 – מודיעין והשקעות זרות – סין כמקרה מבחן / דורון אלה

עם ההחלטה להקים מנגנון רגולטורי לבחינת היבטי ביטחון לאומי בתהליך אישור השקעות זרות, קיים צורך ממשי ומידי לפתח מערכת ידע שתשרת מנגנון זה בפעילותו השוטפת על-ידי אספקת מידע מודיעיני רלוונטי בזמן אמת. לפיכך, המאמר מבקש לבחון מתודולוגיות שונות במטרה למצוא את המתאימה ביותר לבחינת השקעות זרות, שעלולות להוות סיכון לביטחון המדינה, כאשר סין משמשת כמקרה בוחן. כמו כן, המאמר בוחן בקצרה כיצד הוועדה לפיקוח על השקעות זרות בארה"ב פועלת והאם ניתן ללמוד וליישם פרקטיקות הננקטות בוועדה זו בישראל.
קרא עוד

מאמר 9 גיליון 5 – מערכה להשתלבות כלכלית של ישראל במרחב הערבי / אבי הברי

המאמר מספק תחילה רקע אודות קשרי הגומלין המעטים בין ישראל לסביבתה בהיבטים אזרחיים. לאחר מכן, נבחנות השאלות: אילו קשרי גומלין אזרחיים מתקיימים בכל זאת בין ישראל לשכנותיה? ומדוע נדרשת "מערכת לאומית להשתלבות אזורית"? לבסוף, מוצעת המלצה להתארגנות ממסדית ולמערכה מדינית-כלכלית, כאשר בתוך כך נסקרים בהרחבה תפקידי המודיעין למערכה זו.
קרא עוד

מאמר 10 גיליון 5 – ביטחון אנרגטי לישראל / שלמה ולד

מאמר זה מציג את המונח "ביטחון אנרגי", עיקרי המתודולוגיה לבחינת מידת הביטחון האנרגטי בישראל והתייחסות המחבר לגבי הנדרש לקיומו בעתיד.
קרא עוד

מאמר 11 גיליון 5 – השפעת שינויי האקלים על עוגני תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל / סא"ל ת' וסמ"ר ע' – משרתים באמ"ן

המאמר בוחן את העיסוק בישראל בהקרנות גיאו-אסטרטגיות של שינויי האקלים על תפיסת הביטחון הלאומי, משווה את אופי העיסוק בנושא במדינות מובילות, ולבסוף מציע מתווה מתודולוגי לפיתוח ידע רלוונטי במסגרת משרדי הממשלה. זאת, באופן שיאפשר שילוב בין הניתוח האקלימי ארוך הטווח לבין התכנון האסטרטגי בהקשרי תפיסת הביטחון הלאומי הישראלית במובנה הרחב, ובפרט בהיבטים של מדיניות החוץ והביטחון.
קרא עוד

מאמר 12 גיליון 5 – סוגיות דמוגרפיות בישראל – בראי הביטחון הלאומי והמודיעין / שמואל אבן

המאמר מציג מספר סוגיות דמוגרפיות בישראל בראי המודיעין והביטחון הלאומי, במובן הרחב. בנוסף, במאמר ישנה התייחסות להביט המודיעיני-מתודולוגי של המחקר הדמוגרפי. כותב המאמר ממליץ כי המחקר הדמוגרפי יעלה לדיון בקהילת המודיעין, וכי תתקבל החלטה על כיסוי מודיעיני-מחקרי ראוי.
קרא עוד

מאמר 13 גיליון 5 – מודיעין לאכיפה בתחום המקרקעין / אסף עפרון

כותב המאמר מציג מתווה להתמודדות מודיעינית עם תופעת הפשיעה הכלכלית בתחום המקרקעין כפי שגובש ברשות לאכיפה במקרקעין. לפי המתווה, מאמץ מודיעיני בשלושה מישורי פעולה עיקריים תורם באופן משמעותי ומידי לפעילויות האכיפה ומצמצם את תופעת העבריינות במקרקעין במדינה.
קרא עוד

מאמר 14 גיליון 5 – התחרות העולמית על העליונות הטכנולוגית והיציבה המעצמתית / ויקטור ישראל

מטרת המאמר הינה להטיל אור על "התחרות על העליונות" אשר מהווה כבר כיום מעצב עולמי מרכזי ואשר צפויה ללוות אותנו שנים רבות קדימה. בשל ההשפעה המכרעת שיש לתחרות על מאזן הכוחות בעולם ובשל האיומים וההזדמנויות הגלומים בה, ישנה חשיבות רבה למעקב של המערכת המודיעינית אחר התפתחויות בתחרות ולהיערכות של ישראל להתמודדות בתחרות ולהתמודדות עם השלכותיה.
קרא עוד

גיליון 4 - המערכה על התודעה היבטים אסטרטגיים ומודיעיניים - אפריל 2019

הגיליון הרביעי של כתב העת של המכון עוסק בנושא המערכה על התודעה. הגיליון נכתב בשיתוף פעולה עם המכון למחקרי ביטחון לאומי, ושותפים בכתיבתו חוקרים רבים כמו גם אנשי מעשה, בעבר ובהווה. הגיליון ביקש לבחון את נושא המערכה על התודעה דרך שלוש פריזמות. הראשונה הינה תיאוריה ופרקטיקה בהקשרי תודעה, במסגרתה נבחנו שאלות כמו איך ניתן להשפיע על ציבורים גדולים ואיך מודדים השפעה. הפריזמה השנייה הינה ישראל והמערכה על התודעה, במסגרתה נשאלה השאלה על איזה גוף לתכלל את העיסוק בתודעה ונבחנו מקרי בוחן מהעבר. הפריזמה האחרונה הינה התודעה בראייה גלובלית, במסגרתה נסקרה המדיניות בהקשרי תודעה של מספר מדינות. 
קרא עוד

גיליון 3 - ביג דאטה ומודיעין - מאי 2018

גיליון 3 - ביג דאטה ומודיעין - מאי 2018

הגיליון השלישי של כתב העת של המכון מדגיש את הייחודיות של התמודדות קהילת המודיעין עם תופעת הביג דאטה ומציג זוויות הסתכלות שונות של השלכותיה על המודיעין, הן מתוך קהילת המודיעין והן מגורמים שמחוצה לה העוסקים בתחום ומובילים אותו בעולם העסקי. הגיליון נחלק למספר שערים נושאיים, שכל אחד מהם מאיר את תופעת הביג דאטה מזווית אחרת: יסודות תופעת הביג דאטה והמודיעין; רשתות חברתיות מחקר בראי ביג דאטה וחוכמת ההמונים; השלכות מבניות ותפיסתיות; והסתכלות "מעבר לים" על תופעת הביג דאטה במודיעין. 
קרא עוד

גיליון 2 - המודיעין בהשתנות מהירה - אוגוסט 2017

הגיליון השני של כתב העת של המכון עוסק בצורך של גורמי המודיעין להתאים את דרכי פעולתם לקצב ולעוצמה הגוברים של השינויים הן בסביבה האסטרטגית והן בסביבה האופרטיבית והטכנולוגית. המתח המובנה בין הצורך להשתנות לבין המחויבות למנהגים המוכרים היה כר נרחב למחקר ולכתיבה, לא רק בהקשר המודיעיני. בגיליון זה המכון מבקש למקד את הדיון בנגזרות המודיעיניות של הנושא: דיון בהשתנות של היריב ושל הסביבה ובאופן שבו שינוי זה מהווה בסיס להשתנות של קהילת המודיעין בכלל, של ארגוני המודיעין העוקבים אחר הסביבה בפרט, של דפוס היחסים ארגוני המודיעין השונים ושל מקצועות המודיעין החדשים והמתחדשים. 
קרא עוד

גיליון 1 - השילוביות במודיעין - דצמבר 2016

הגיליון הראשון של כתב העת של המכון עוסק בסוגיית השילוביות במודיעין, כלומר בהעצמה ובהעמקה של ממדי שיתוף הפעולה בין מרכיבים שונים של השלם המודיעיני עד כדי טשטוש הזהות הארגונית המקורית ויצירת מקורות סמכות מודיעיניים חדשים. הגיליון עוסק במספר ממדים: ההיבט התיאורטי של רעיון השילוביות במודיעין; ממד פנים-ארגוני; ממד בין-ארגוני; ממד מודיעיני מבצעי; ממד בין-מדינתי; ממד קהילתי; ענייני השעה. המאמרים בגיליון זה הינם בגדר מתאבן לדיון ולבחינה, בקהילייה ובארגוניה, של תפיסת השילוביות ובפרשנויות השונות שלה.
קרא עוד