תפקיד המודיעין מול השפעה זרה על תהליכים דמוקרטיים / דודי סימן טוב וליאב סלע

איום ההשפעה הזרה על התהליך הדמוקרטי מצטייר בשנים האחרונות ככזה שתכליתו לערער את יסודות הדמוקרטיה ומכאן שמדובר באיום אסטרטגי. מטרת מסמך זה היא לסקור את ההתמודדות של ארגוני המודיעין בעולם המערבי עם האתגר ולבחון - האם וכיצד נכון שקהילות המודיעין ככלל, והקהילה הישראלית בפרט, תעסוקנה בסוגית ההשפעה הזרה והחשאית על השיח הציבורי, בפרט סביב בחירות. המאמר מנתח את המתחים והאתגרים העומדים בפני התמודדות זו עבור קהילות המודיעין במערב ומציע דרכים כיצד להתמודד עימם.
קרא עוד

סיפורו של המרכז למידע וידע למלחמה בקורונה / אל"ם נ'

המאמר שנכתב ע"י אל"ם נ', המשרת באמ"ן, מתאר את סיפורו של "המרכז הלאומי למידע וידע למלחמה בקורונה", שהוקם עם פרוץ הקורונה ואת הקשרים בינו לבין משרד הבריאות. הכותב גוזר תובנות רחבות יותר על תפקידו של אמ"ן, בפרט במענה לאתגרים לאומיים מתפרצים שאינם חלק ממשימות הליבה שלו. המאמר מנסה לענות על שתי שאלות עיקריות: מדוע אמ"ן נדרש למשימה זו, שלכאורה חורגת ממשימותיו, ומה ניתן ללמוד מכך על יכולתו של אמ"ן להתמודד עם משברים מתפרצים. המאמר הינו חלק מגיליון מספר 6 של "מודיעין הלכה ומעשה" אשר עתיד לצאת לאור בקרוב ושעוסק בשילוביות ובמודיעין רב-תחומי.
קרא עוד

המודיעין הרב-תחומי - התפתחות התפיסה / תא"ל דרור שלום

מאמר זה מציע בחינה מחדש של של ביג דאטה ושל בינה מלאכותית בהקשרי המודיעין האסטרטגי. לאחר דיון והגדרות של הטכנולוגיות, ומקומן במערכי המודיעין השונים, הכותב מסביר מדוע לפי שעה, לא מוצו טכנולוגיות אלו בתחום המודיעין האסטרטגי. בהמשך, מוצעים מספר כיוונים אפשריים למיצוי נרחב יותר של כלים מסוג זה במחקר המודיעין האסטרטגי וכן המשמעויות העולות באימוץ מקיף יותר של טכנולוגיות אלו.
קרא עוד

סיכום כנס מודיעין לאומי-אזרחי

סיכום כנס מודיעין לאומי-אזרחי שערך המכון בתאריך 14/09/2020 בהמשך לגיליון "מודיעין הלכה ומעשה" האחרון שעסק באותו הנושא. בכנס דנו בין היתר על צורך במודיעין לאומי-אזרחי ומקומם של גופי המודיעין הקלאסי בסוגיות לאומיות אזרחיות. כחלק משיח זה, תוארה קשת האפשרויות לפיתוח מודיעין מסוג זה בישראל ושכלולו. הקשת נעה בין שתי גישות: הגישה המרחיבה - בה לגופי המודיעין יש את האחריות לעסוק גם בסוגיות שאינן בטחוניות גרידא, למול הגישה המצמצמת - בה על המודיעין לעסוק בסוגיות בטחונית בלבד.
קרא עוד

הקמת סוכנות מודיעין מרכזית אירופאית - כן או לא? / שירה כהן

הזרקור עוסק בשאלה האם יש להקים סוכנות מודיעין מרכזית אירופאית? ומהם היתרונות והחסרונות הטמונים במהלך זה? המטרה הינה להציג לקהילת המודיעין בישראל גישות מגוונות לשילוביות בין ארגוני מודיעין וכן להתניע דיון בנושא ההשפעה של השינויים הצפויים בקהילת המודיעין האירופאית על קשרי קהילת המודיעין הישראלית עמה.
קרא עוד

יישום עקרונות האבחון הרפואי על האבחון במודיעין / יגאל ורדי

מטרתו של מאמר זה הינה להציע להתגבר על בעיות יסוד מובנות בתהליך הערכת המודיעין באמצעות יישום עקרונות האבחון ברפואה על האבחון בשדה המודיעיני. לשם כך, המאמר מציג תיאוריה אפיסטמולוגית חדשה המסבירה את האבחון ברפואה ובמקביל את מלאכת המודיעין.
קרא עוד

גיליון 5 - מודיעין לאומי אזרחי: גישות ורעיונות ליישום בישראל – יוני 2020

הגיליון החמישי של כתב העת, שהינו יוזמה משותפת של המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין ושל משרד המודיעין, מפנה את הזרקור לעבר המודיעין הלאומי האזרחי, שהינו בדרך כלל בשולי העיסוק של קהילת המודיעין. נוכח משבר הקורונה דומה שרבים מבינים שהמודיעין יכול וצריך לתרום בסוגיות שאינן רק ביטחוניות.השאלה שעומדת במוקד הגיליון היא באיזו מידה נידרש שינוי בקהילת המודיעין בכדי לתת מענה לסוגיות אלו או שפיתוח ידע זה הינו באחריות המשרדים הרלוונטיים. במסגרת הפרויקט נטלו חלק חוקרי המכון לחקר המתודולוגיה לצד אנשי קהילת המודיעין ומומחים בנושאים שונים כמו רפואה, אנרגיה וכלכלה.
קרא עוד

מחויבות קהילת המודיעין כ"מעריך הלאומי" לציבור / יוסי קופרוסר, רס"ן א' ודודי סימן טוב

מאמר זה מבקש להכיר ולהבין כיצד יכולה מערכת המודיעין להקנות לציבור יכולת להבנת המציאות ולהכרת העובדות. המאמר בוחן את יישום תפיסה זו בקהילת המודיעין האמריקאית ודן במתחים מולם ניצבת קהילת המודיעין של ישראל בבואה לגבש מדיניות בסוגיית שיתוף הציבור בתמונת המודיעין. בסיום, המאמר דן בשאלה מהו המודל הנכון עבור קהילת המודיעין הישראלית בעת הנוכחית להתמודדות עם הנושא תוך המלצה על הקמת גוף ייעודי לניהול קשר זה.
קרא עוד

יישום גישת המודיעין העסקי מול אתגר המודיעין הבריאותי / ד"ר אבנר ברנע ופרופ' אבי משולח

הכותבים מציגים את גישתם בהתייחס לסוגיה של מודיעין לאומי-אזרחי, והיא הגישה הביזורית. לפיה, תוקמנה יחידות מודיעיניות במשרדי הממשלה השונים. זאת, על בסיס יישום הגיונות מהעולם העסקי.
קרא עוד

השיח אודות הקורונה: שלוש גישות / ד"ר דורון מצא

המאמר מציג שלוש גישות ביחס לשיח אודות הקורונה: הראשונה, המודרניסטית-מדעית; השנייה - הפוסט מודרנית; השלישית - גישת ביניים המשלבת בין הגישות אשר רואה את הקורונה כסוג של אתגר רפואי ואף יותר מכך, חברתי, כלכלי ואחר. מהגישה השלישית נגזר תמהיל של ריאליזם ומפוכחות, כאשר היא גוזרת כי הקורונה הוא אתגר מורכב ומשמעותי ולא אתגר מדומיין.
קרא עוד

שילוביות בקהילות המודיעין בצל הקורונה – מבט מעבר לים / שירה כהן

האתגרים החדשים המתגבשים בצל משבר הקורונה עבור קהילות המודיעין דורשים מהן לגלות גמישות ולפעול בדרכים מגוונות. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות שילוביות, כלומר העצמה והעמקה של ממדי שיתוף הפעולה. לפיכך, זרקור זה יעסוק בשילוביות בקהילות מודיעין בצל הקורונה במבט מעבר לים.
קרא עוד

המודיעין האפידמי בשירות בריאות הציבור – הקורונה כמקרה מבחן / קובי מורן-גלעד ולייה מורן-גלעד, מרץ 2020

מגפת הקורונה היא עדות מובהקת לחשיבות המכרעת שיש למודיעין אפידמי למניעה ומזעור של ההשלכות החמורות שעלולות להיות למגפות על בריאות הציבור ועל הביטחון הלאומי על כל מרכיביו. מטרת נייר זה היא להצביע על מרכיבי המודיעין האפידמי טרם, בזמן ואחרי המגפה, להציג תפישות וכלים רלוונטיים לאיסוף ה"מודיעין האפידמי", גיבוש תרחישים וביצוע הערכת מצב של אירועים אפידמיים, ולהמליץ על צעדים למימוש יעדי מודיעין זה.
קרא עוד

הערכת המודיעין הלאומית בארה"ב ומודיעין תחרותי / אבנר ברנע

הזרקור עוסק בצורך לשפר את הערכות המודיעין הלאומי בארה"ב על ידי שילוב שיטתי של הערכות מתחרות שתופקנה באמצעות כלי מחקר וניתוח שונים, זאת במקום הערכה קונצנסואלית אחת. המאמר עליו נכתב הזרקור מתבסס על ניתוח הערכות המודיעין הלאומי של ארה"ב. בנוסף, במאמר ישנה התייחסות השוואתית להערכות המודיעין בתחום העסקי, שם מקובל להציג מגוון של דעות והערכות בפני מקבלי ההחלטות. על סמך ניתוח מקרי בוחן והיכרות החוקרים עם המודיעין העסקי, נטען כי נדרש שינוי משמעותי בתחום הערכות המודיעין הלאומי של ארה"ב.
קרא עוד

קהילת המודיעין האמריקנית מסמנת את ההיפתחות לעולם האזרחי כאסטרטגיה מרכזית להתמודדות עם אתגרי העידן הנוכחי – הערות בעקבות Intelligence Matters / עופר גוטרמן וליאב סלע

הזרקור מציג את תובנותיהם של רבים מבכירי קהילת המודיעין האמריקנית, כפי שהוגדרו על ידם בפודקאסט Intelligence Matters בהנחיית מייקל מורל, שכיהן כמשנה לראש ה-CIA. החוט שמקשר בין רבות מהתובנות, הינו הצורך בהיפתחות לעולם האזרחי בעקבות אתגרי העידן הנוכחי.
קרא עוד

כיצד ניתן לשפר את ערוץ התקשורת בין קהילת המודיעין לבין הציבור ולשם מה? / Karen Lund Peterson

הזרקור סוקר את ההשתנות ביחסים שבין ארגוני המודיעין לבין הציבור. בעבר, ניכר כי השיח היה חד כיווני ובמסגרתו המודיעין העביר מידע על איומים לציבור. עם זאת, הזרקור מציג 3 גישות חדשות לשיח הזה, לאור השינויים שהמציאות מכתיבה- קיום תקשורת ככלי ליצירת מודעות; קיום תקשורת ככלי מייעץ לציבור; וקיום תקשורת כפלטפורמה לשיתוף פעולה בין קהילת המודיעין לבין הציבור.
קרא עוד

האקדמיזציה של המודיעין במערב / קובי מיכאל ואהרן קארנבלוט, מרץ 2019

מחקר זה מגדיר את מושג האקדמיזציה של מקצועות המודיעין. בנוסף, המחקר דן בגישות שונות לביצועו ובאספקטים השונים של המקצוע שבאים לידי ביטוי באקדמיה. מטרת המחקר היא להציג בפני מערכת המודיעין הישראלית ובפני האקדמיה בישראל חומר למחשבה בבואם לבחון את מדיניותם בעניין זה. התרומה המרכזית של המאמר מתבטאת בהצבעה על היתרונות של תהליך האקדמיזציה ובהמחשה כיצד אלה יכולים לסייע לשפר הן את האקדמיה הישראלית והן את הקהילה המודיעינית הישראלית.
קרא עוד

למה כדאי לשים לב למכוני המחקר? / Darren E. Tromblay

הזרקור סוקר את צוותי החשיבה (think tanks) במכוני המחקר בארצות הברית, מאפייניהם, יתרונותיהם וחולשותיהם. מכוני המחקר האלה מהווים כר פורה להשפעות ישירות של בעלי אינטרסים על הממשל האמריקני. הזרקור גם מבקש לשאול כיצד ניתן ללמוד מאבן הבוחן בארצות הברית ולהשליך על התרבות של מכוני המחקר בישראל.
קרא עוד

האם האויב שלי יכול להיות בעל הברית שלי? על הקושי של המודיעין האסטרטגי בזיהוי הזדמנויות / Sean F. X. Barret

הזרקור עוסק בקושי של המודיעין האסטרטגי בזיהוי הזדמנויות בכלל, ובזיהוי הזדמנויות לשיתופי פעולה בפרט. תוצאות מחקרו של קפטן שון פ.ס. בארט, קצין מודיעין בחיל הנחתים של ארה"ב, עליו התבסס הזרקור, הראו כי לניתוח הסביבה האסטרטגית מתוך תפיסה לפיה קיים איום פוטנציאלי יש השפעה משמעותית על היכולת של חוקר המודיעין לזהות שיתופי פעולה אפשריים. זאת, ללא קשר אם השחקן האסטרטגי מוגדר כ"בעל ברית" או כ"אויב".
קרא עוד

"סריקת האופק" (Horizon Scanning) – תהליך מסייע בתהליכי קבלת החלטות ברמה לאומית / נועם אלון, יולי 2018

מחקר העומק בוחן מנגנונים שפותחו במדינות מערביות, בניסיון להבחין בהקדם האפשרי בשינויים אפשריים בטווח הזמן הבינוני והארוך שיש להם השלכות על הביטחון הלאומי במובנו הרחב ולהיערך מבעוד מועד ברמה הלאומית לקראתם. מנגנונים אלו אינם מוגבלים לסוגיות ביטחוניות צבאיות ומדיניות ובדרך כלל אינם חלק מקהילת המודיעין. המאמר בוחן את ההתארגנות הקיימת בסינגפור, בבריטניה, ביפן, בקנדה, באיחוד האירופי ובאוסטרליה. לבסוף, דן המאמר בהיתכנות למימוש רעיון דומה בישראל.
קרא עוד

המודיעין הלאומי והמודיעין העסקי – מה ניתן ללמוד אחד מהשני? / ד"ר אבנר ברנע

הזרקור משווה בין המודיעין הלאומי לבין המודיעין העסקי (תחרותי) ומנסה למצוא קווי דמיון ביניהם, על מנת לייצר הפרייה הדדית. בין היתר, ניתן לראות כי לשני העיסוקים הגדרת תכלית דומה, פרקטיקה דומה וסיכונים דומים. אי לכך, הצלבה בין היתרונות היחסיים של המודיעין העסקי לבין היתרונות היחסיים של המודיעין הלאומי יכולה להיטיב עם שני הצדדים, ובתנאי שיינתן דגש למגבלות השיח הנובעות מההבדלים בין התחומים.
קרא עוד

מיפוי השיח האקדמי בנושאי מודיעין / גבריאל אראל, מרץ 2018

באקדמיה, במערכות המודיעין ובעיתונות המקצועית, קיימת זה עשרות שנים כתיבה ענפה בנושאים הקשורים למודיעין. מטרת מאמר זה היא לסקור את התפתחות הכתיבה המודיעינית בנושאים שונים ולאורך זמן ככלי לזיהוי מרחבי השיח הנפוצים ומגמות עתידיות. המאמר בוחן מרחבי ידע נפוצים בכתיבה האקדמית על מודיעין בין השנים 2010-2017, ויסקור את הסוגיות המרכזיות העולות לדיון בהם. המאמר מתבסס על מאגר מידע של כ־ 450 מאמרים בנושאי מודיעין, היוצרים תשתית תיאורטית לחקר המודיעין כדיסציפלינה אקדמית, ביניהם סקר של כתב העת Intelligence and National Security על המודיעין כדיסציפלינה אקדמית, סדנה שהתקיימה במכון Rand ומחקרים נוספים.
קרא עוד

הצורך במהפכה בעניינים מודיעיניים לפי וליאם להנמן / דודי סימן טוב

ויליאם להנמן, חוקר מודיעין, כתב ספר על "מהפכה בעניינים מודיעיניים". הספר שפורסם כבר בשנת 2011, יחד עם מאמר שמתייחס ל"פרדיגמת מודיעין חדשה", מעוררים מחשבה גם היום ומאתגרים את האופן בו אנו עושים מודיעין ואת האופן בו קהילת המודייען בנויה. הרעיון של יצירת סביבה משותפת עם חלקים במיגזר האזרחי הוא פשוט מבריק ומחייב לדעתי פיתוח, גם בהקשר הישראלי.
קרא עוד

גיליון 1 – השילוביות במודיעין – דצמבר 2016

הגיליון הראשון של כתב העת של המכון עוסק בסוגיית השילוביות במודיעין, כלומר בהעצמה ובהעמקה של ממדי שיתוף הפעולה בין מרכיבים שונים של השלם המודיעיני עד כדי טשטוש הזהות הארגונית המקורית ויצירת מקורות סמכות מודיעיניים חדשים. הגיליון עוסק במספר ממדים: ההיבט התיאורטי של רעיון השילוביות במודיעין; ממד פנים-ארגוני; ממד בין-ארגוני; ממד מודיעיני מבצעי; ממד בין-מדינתי; ממד קהילתי; ענייני השעה. המאמרים בגיליון זה הינם בגדר מתאבן לדיון ולבחינה, בקהילייה ובארגוניה, של תפיסת השילוביות ובפרשנויות השונות שלה.
קרא עוד